پروفیل بازشونده داخلی درب

وزن واحد طول : 1884 گرم

تعداد محفظه : 4
ضخامت جداره : 3 میلیمتر