پروفیل بازشونده پنجره

وزن واحد طول : 1460 گرم

تعداد محفظه : 4
ضخامت جداره :3 میلیمتر