پروفیل بازشو کشویی

وزن واحد طول : 1270 گرم
ضخامت جداره :3 میلیمتر