پروفیل زهواره دو جداره 20 میلیمتری

وزن واحد طول : 206 گرم
ضخامت جداره : 2/2 میلیمتر