پروفیل زهواره دو جداره 24 میلیمتری

وزن واحد طول : 185 گرم
ضخامت جداره : 2/2 میلیمتر