پروفیل قاب بازسازی

وزن واحد طول : 1370 گرم

تعداد محفظه : 4
ضخامت جداره : 3 میلیمتر