پروفیل میانی ثابت

وزن واحد طول : 1400 گرم

تعداد محفظه : 4
ضخامت جداره : 3 میلیمتر