پروفیل میانی متحرک

وزن واحد طول : 1210 گرم

تعداد محفظه : 3
ضخامت جداره : 1/5 میلیمتر