پروفیل پنل

وزن واحد طول : 739 گرم
ضخامت جداره : 1/5 میلیمتر