کوپلینگ

وزن واحد طول : 305 گرم
ضخامت جداره : 2 میلیمتر