پروفیل قاب

وزن واحد طول :1310 گرم

تعداد محفظه : 4
ضخامت جداره : 3 میلیمتر