پروفیل پوشش میانی

وزن واحد طول : 270 گرم
ضخامت جداره : 1/8 میلیمتر