پروفیل زهواره دو جداره کشویی

وزن واحد طول : 140 گرم
ضخامت جداره : 1/8 میلیمتر